Rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutavad välja 2019.aasta Rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1.mai. Rahvuskaaslaste programm toetab:

  • Väliseesti noorte tasemeõpet Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis. Keeleõppe eesmärk on võimaldada  väliseestlastel peale õppe läbimist alustada õpinguid eestikeelse õppekavaga erialadel.

Stipendium koosneb:

  • ühekordsest stardistipendiumist;
  • igakuisest põhistipendiumist õpingute perioodil;
  • sõidustipendiumist kahel korral aastas;
  • kord aastas makstavast lisastipendiumist hea õppeedukuse korral;
  • elamisloa riigilõivu ja tervisekindlustus hüvitisest (vajadusel).

Stipendiumi saab taotleda kesk- ja kõrgharidusega Eesti päritolu isik, kes ei ole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased viis aastat (v.a. juhul kui nad on Eestisse elama asunud õppimise eesmärgil taotluse esitamisele eelneva kalendriaasta jooksul). Taotlus tuleb esitada elektroonilise taotlussüsteemi (https://taotlused.archimedes.ee) kaudu hiljemalt 1. maiks (taotlemine lukustub 2. mail kel 0.00).

Taotleja peab tähtajaks esitama sihtasutusele:

– vormikohase taotluse (vorm on täidetav taotlussüsteemis):

– elulookirjelduse (CV);

– omandatud haridust tõendava dokumendi koopia (diplom koos hinnete lehega) või väljavõtte keskkooli lõpuklassi õpingutulemustest ja koopia eelviimase klassi tunnistusest;

– passi isikuandmete lehe koopia;

– koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus vm);

– soovituskiri (Eesti seltsi, kogukonna vm esindajalt, eesti keele või mõne teise aine õpetajalt, juhendajalt).

Rahvuskaaslaste õppestipendiumi programmi kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Anne-Ly Võlli (e-mail: [email protected], tel. 699 9397).